BIG Travel och ny dataskyddsförordning – GDPR

Inför EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 arbetar BIG Travel Sweden AB med att förbereda oss själva, leverantörer, kunder och samarbetspartners för de nya rutiner och krav som kommer att ställas. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt tagit fram en åtgärdsplan för vårt arbete med GDPR.

  • Åtgärdsplan BIG Travel
  • Nulägesanalys samt inventering av företagets system och register.
  • Kartläggning av interna rutiner.
  • Kartläggning av externa partners och leverantörer.
  • Nödvändiga anpassningar av tjänster och system utifrån de nya kraven.
  • Säkerställa att IT-säkerheten och informationssäkerheten uppfylls enligt de krav som ställs.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners.
  • Säkerställa att anpassningar och förändringar som görs leder till att BIG Travel Sweden AB uppfyller kraven i GDPR.
  • Utbildning och information till alla medarbetare i BIG Travel Sweden AB.

Vi implementerar anpassningar och nya rutiner successivt. Förändringar som kan beröra dig som kund, samarbetspartner eller leverantör kommer att kommuniceras till berörda parter.

Du kan läsa om BIG Travels personuppgiftspolicy här

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Välkommen att kontakta oss via e-post: gdpr@bigtravel.se


BIG Travels personuppgiftspolicy

Allmänt

BIG Travel Sweden AB med org.nr 556260-2838, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

BIG Travel är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på gdpr@bigtravel.se.

Hur vi samlar in personuppgifter?

När du bokar en resa, tilläggstjänst, eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev m.m. samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka t.ex. nyhetsbrev.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.

Hur länge sparas informationen?

Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i två antal år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, hyrbilsfirma etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land.

Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, tillsammans med kopia på vidimerad identitetshandling, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies