Särskilda resevillkor för BIG Travels gruppkryssningar


ARRANGEMANG/FÖRMEDLING
Resorna är arrangerade/förmedlade av BIG Travel i samarbete med lokala agenter och andra leverantörer.

ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan är för resenären bindande först när anmälningsavgiften är erlagd. Anmälningsavgiften är 20% av resans pris per person, dock lägst 500 kronor per person. Anmälnings- avgiften skall erläggas senast 7 dagar efter bokningstillfället. Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren. Anmälan är bindande efter det att anmälningsavgiften är erlagd. Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela resans pris betalas omgående.

SLUTBETALNING
Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 60 dagar före avresan om ej annat avtalats eller andra villkor gäller. Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 14-7 dagar före avresan.

ÄNDRINGAR
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För avbeställning/ändring av kryssningar gäller speciella villkor. Vid beställning av hotell är beställningen bindande i och med att anfordran göres. Speciella avbeställningskostnader kan gälla. För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som BIG Travel åsamkats, dock lägst 200 kronor. Vid ändring/ombokning av flygresor med reguljärflyg gäller speciella regler för olika biljettyper.

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR BIG
Travel förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i utgiven broschyr/katalog/ prislista/offert/bokningsbekräftelse.

AVBESTÄLLNING
Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall BIG Travel kontaktas. Då kontoret är stängt skall resenären ringa till respektive flygbolag på avreseflygplatsen.

FÖRSÄKRINGAR
Resenären är själv ansvarig för att han/hon är ordentligt försäkrad under resan. BIG Travel samarbetar med försäkringsbolag och rekommenderar deras omfattande försäkringspaket för resan. Den som redan har reseskydd i hemförsäkringen kan komplettera detta för att få bättre ersättning och hjälp på plats om något händer.

VACCINERING
Resenären skall kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccinering är nödvändig.

RESENÄRENS KONTROLL AV FÄRDHANDLINGARNA
Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbevis, färdhandlingarna så snart de erhållits. Eftersom missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet måste resenären ta del av alla uppgifter, kontrollera reslängd, inkvartering, ev. måltider, pris etc. Granskning måste göras omgående och felaktigheter skall påtalas omedelbart. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Resenären måste därför kontrollera att dessa stämmer med det bokningsbevis resenären fått av BIG Travel. Samma förhållande gäller mellan BIG Travel och återförsäljare.

FLYGRESOR
Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Flygtider och flygnummer kan ändras med kort varsel. Färdhandlingarna skall kontrolleras noga före avresan. Efter avresan är det nödvändigt att resenären återbekräftar och kontrollerar sin biljett med berört flygbolag senast 72 timmar innan avgång. Detta gäller för såväl hemresan som för varje ev. extra sträcka. Sker ingen återbekräftelse (reconfirmation) riskerar resenären att förlora sin plats samt gå miste om information och ev. tidtabelländringar. Flygbolaget ansvarar ej för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på flygplanet. Avtalet mellan flygbolaget och resenären specificeras i flygbiljetten. Deltagande flygbolag medverkar endast som transportföretag och har inget som helst ansvar för resans upplägg. Resenären kan drabbas av betydande olägenheter och kostnader i samband med en resa med två separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabelländring inträffar. Även om en sådan resa bokats med god tidsmarginal mellan flygresorna, kan varken flygbolaget eller BIG Travel hållas ansvariga. BIG Travel ansvarar inte för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför BIG Travels kontroll.

CHECK-IN
Resenären rekommenderas, att redan vid ankomsten i det aktuella landet, eller senast vid återbekräftelsen förhöra sig om vilka check-in regler som gäller.

SKATTER OCH AVGIFTER
Vissa skatter inkluderas i flygbiljetten. Vissa skatter och avgifter skall däremot erläggas kontant på platsen. Kontrollera dessa redan vid ankomsten i det aktuella landet.

BAGAGE
Vid flygresor gäller olika regler hos flygbolagen. Var god kontrollera respektive flygbolags regler.

BILHYROR
BIG Travel förmedlar bilhyra mellan valt biluthyrningsföretag och resenären. Avtal om bilhyra ingås mellan biluthyrnings-företaget och resenären. BIG Travel ansvarar ej för brister på bilen. Internationellt körkort krävs i många länder. Resenären skall informera sig noggrant om de regler som gäller för hyra av bil i respektive land liksom om gällande försäkringsvillkor och övriga obligatoriska skatter och/eller avgifter. BIG Travel rekommenderar tecknande av utökat försäkringsskydd i USA.

PASS OCH VISUM
Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader). Till vissa resmål krävs även visum. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan. Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information.

REKLAMATIONSFRIST
Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt - reklamation skall ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till BIG Travel senare beaktas ej. Resenären har inte rätt till skadestånd, om BIG Travel visar att felet beror på ett hinder utanför BIG Travels kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

PRISER OCH PRISÄNDRINGAR
Inträffar efter katalogs/prislistas tryckning eller av BIG Travel utfärdad och av resenären accepterad offert/bokningsbekräftelse prishöjning på en eller flera av de prestationer som ingår i resan, är BIG Travel berättigad att företa därav föranledda justeringar av priser för resan i den mån prisförändringarna beror på höjda flygpriser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka BIG Travel ej råder. Nämnda prisjusteringar kan även ske efter att slutlikvid betalts.

TRYCKFEL
Alla uppgifter lämnas med reservation för eventuella ändringar i prislistor som beror på tryckfel som erhålls efter det att BIG Travel utfärdat offert/bokningsbekräftelse. BIG Travel reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris-, bild- och programändringar i sina publikationer.

FÖR ER INFORMATION
BIG Travel ansvarar ej för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför BIG Travels kontroll. Vi informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

Du kan även läsa våra särskilda resevillkor i pdf format. Observera att dessa villkor gäller när du bokar din resa i en BIG Travel butik. För bokning på vår hemsida gäller särskilda resevillkor.

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies